Beleidsregels

Beleidsregels stichting Boodschappenbank

 1. Inleiding

Op 1 maart 2016 zijn wij officieel een stichting geworden. Hier horen dan ook bepaalde beleidsregels bij die wij zullen moeten hanteren om uw aanvraag zo zorgvuldig mogelijk in behandeling te kunnen nemen. Wij zullen dan ook als bestuur zijnde een aantal uitgangspunten hanteren tijdens te beoordeling van uw aanvraag. Er is momenteel dan ook meer aanvraag voor noodhulp dan wij aan voedselpakketten aankunnen en hebben hierdoor een wachtlijst. Bij ons kunt u niet alleen terecht voor een voedselpakket, maar ook voor hulp bij het uit zoeken van uw papier werk waardoor eventueel de juiste hulp gezocht kan gaan worden door de aanvraag van bewind voering of eventuele budgetbeheer. (Wij werken dan ook niet via WSNP traject, maar verwijzen u dan wel naar een geschikte bewindvoerder of budgetbeheer, om uw financiën op orde te gaan krijgen.) Wij houden steekproefsgewijs controles om te kunnen inschatten hoelang u nog noodpakkethulp nodig heeft. Wij verzoeken een ieder dan wel alles naar waarheid in te vullen op uw inschrijf formulier en er rekening mee te houden dat als er uit controle blijkt dat u zelfstandig redzaam bent dat u dan geen aanspraak meer maakt op de noodvoedselpakket van onze stichting. Wij kunnen hier mee een ander gezin gaan onder steunen zodat die ook de kans krijgt weer zelf redzaam te gaan worden. Wij stellen het dan ook prijs als u dit aan ons zelf laat weten, zodat wij de volgende op de wachtlijst kunnen gaan helpen.

 1. De uitgangspunten bij de toekenning van voedselpakket zijn als volgt:

 • Onze hulp is een noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op het geen wat u zelf kunt kopen.
 • Soms is het belangrijk dat u weer even op adem kan gaan komen voordat u in contact gebracht gaat worden met de correcte hulp om uw financiële situatie weer op orde te gaan krijgen. Hiermee verlagen wij eerst de drempel voor wij u door zullen verwijzen naar de financiële ondersteuning.
 • Ons doel houden wij voor ogen en dat is dat de hulp van het noodpakket geen langdurige oplossing is en het de bedoeling is dat u uw financiële uitgaves weer op orde gaat krijgen. Zodat u niet meer afhankelijk gaat zijn van onze noodhulp.

De normbedragen per maand per gezin die wij hanteren:  

 • 1 persoon € 300,- 
 • 2 volwassenen € 350,-
 • 1 volwassene en 1 kind € 400,-
 • 1 volwassene en 2 kinderen € 450,-
 • 2 volwassenen en 2 kinderen € 500,-
 • 1 volwassene en 3 kinderen  € 500,-

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

 1. Inkomsten

Definitie. Hieronder vallen alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf Inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Van inwonende (volwassen) kinderen met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Hiervoor wordt standaard een bedrag van € 200,- per maand gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt ook voor inwonende verdienende ouder, broer /zus of meerderjarige stief- of pleegkinderen. Ook van deze personen mag een bijdrage worden verwacht. De hoogte van de bijdrage zal worden bepaald door de intaker, maar zal minimaal € 200 per persoon per maand bedragen.

De volgende inkomsten worden Niet meegerekend:

 • Inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag,
 • bijzondere bijstand en kleine inkomsten uit hobby.
 • Neveninkomsten van kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje.
 • Vakantietoeslag.
 • Kinderbijslag/kind gebonden budget.
 • Studiefinanciering inwonende kinderen.
 • Persoonsgebonden budget [PGB]. Zijn doeluitkeringen. Ook geen kosten tellen.

 

 1. Uitgaven

Bij de uitgaven worden alleen de kosten meegenomen die betrekking hebben op de personen van wie inkomen is meegeteld. Kosten die bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget worden voldaan dus niet meetellen.

De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn: 

 • De werkelijke kosten.
 • Rente en aflossing hypotheek. Conform de bankafschriften.
 • Energie en water. Conform de bankafschriften.
 • Premies Conform de bankafschriften.
 • overige verzekeringen (zoals: inboedel-, WA- en begrafenis – verzekering). De werkelijke kosten tot een maximum van € 170 p.m. en per volwassene.
 • Niet vergoede ziektekosten: eigen risico en eigen bijdrage voor o.a. geneesmiddelen, tot een maximum van € 50 p.m. en per volwassene.
 • Telefoon, TV en Internet (werkelijke kosten met een maximum van € 80 p.m.).
 • Gemeentelijke belastingen (voor zover die daadwerkelijk worden betaald).
 • Persoonlijke verzorging. € 60 p.m/voor dames geld een andere norm wanneer uit eigen middelen anti conceptie betaald moet worden. (aantoonbaar)
 • Was- en schoonmaakmiddelen. € 25 p.m.
 • Vervoer o.a. voor woon-werk en op medische gronden € 90 p.m.
 • Belastingen Waterschap (voor zover die daadwerkelijk worden betaald).
 • Aflossing van schulden (schulden aan familieleden worden in beginsel niet meegenomen. Wanneer de schuld schriftelijk is vastgelegd en aflossingen via bankafschriften zijn te controleren kan de aflossing worden meegenomen).
 • Kosten van huisdieren en/of een hulp- of blindengeleidehond gaat € 25,-
 • Kosten kinderopvang mits noodzakelijk en onder aftrek van evt. toeslag ter zake.
 • Alle uitgaven dienen altijd gespecificeerd te worden.

De volgende uitgaven worden niet meegerekend: 

 • Autokosten: alleen nog in heel bijzondere situaties wanneer de kosten ook aantoonbaar worden gemaakt. In dat geval mag € 0,19 per km. worden gerekend.
 • Premie voor spaar-, pensioen- of overlijdensrisico verzekering met spaarelement, voor zover niet verbonden aan de eigen woning.

 

 1. Hardheidsclausule

Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere gevallen, tot ongewenste situaties leidt, kan het bestuur van boodschappenbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels. Het niet tijdig melden van een verandering in uw financiële situatie kan leiden tot het afwijzen van het aanbieden van onze noodhulp.

 

Bijlage Toelichting bij onze beleidsregels

 1. Algemeen

Vertrouwen versus wantrouwen. Regelmatig wordt gehoord dat het aantal potentiële aanmelders voor de boodschappenbank veel hoger zou kunnen zijn dan het in werkelijkheid is. Naast schaamte en onbekendheid zou een belangrijke reden ook kunnen zijn, dat men opnieuw geconfronteerd wordt met bureaucratie. Het is voor mensen vaak een heel moeilijk besluit om de stap naar de boodschappenbank te zetten. Het is daarom van het grootste belang dat er geen drempels worden ervaren. Waar men bij sommige hulpverlenende instanties nogal eens het gevoel krijgt met wantrouwen benaderd te worden, zou dit bij boodschappenbank volstrekt niet aan de orde moeten zijn. Is dit wel het geval stellen wij het uiterst op prijs dat u uw mening hierin kenbaar maakt, zodat wij daar meer rekening mee kunnen houden.

 

 1. Inkomsten en uitgaven.

 

 • Kind gebonden budget: Er is meer differentiatie gekomen in het kind gebonden budget. Dit is in een aantal gevallen andere toeslagen gaan vervangen en hoeft dus niet bij de inkomsten opgeteld worden.
 • Individuele inkomenstoeslag: Deze toeslag is een jaarlijkse toeslag voor mensen met een langdurig minimum inkomen en zonder arbeidsperspectief. Deze toeslag wordt door de gemeente toegekend en moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd. Toeslag is per gemeente verschillend. Tijdstip van uitkering is niet bekend Deze toeslag wordt beschouwd als een extraatje voor de meest kwetsbare groep en wordt daarom niet meegerekend als inkomen.
 • Kinderopvangtoeslag: Mensen die niet werken en niet re-integreren naar hun werk, komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In het belang van het kind of u kan dan met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) een tegemoetkoming worden verkregen in de kosten van de kinderopvang. In een dergelijk geval moeten zowel de inkomsten als uitgaven worden op gegeven.
 • Premie zorgverzekeringswet : Als een kind 18 wordt, moet hij/zij zelf premie betalen voor de zorgverzekering. Het kind kan echter meeverzekerd blijven op de polis van één van de ouders. Als het kind verdient of inkomsten heeft uit studiefinanciering/uitkering/werk, mag worden aangenomen dat het kind zelf de premie betaalt, zeker gezien de financiële situatie waarin de ouders verkeren. De premie zorgverzekering wordt daarom niet gezien als uitgave. Het kind boven 18 jaar heeft ook recht op zorgtoeslag.

 

 1. Schuldhulpverlening, Bewindvoering en Budgetbeheer

Ook bij schuldhulpverlening, Bewindvoering en Budgetbeheer wordt bij het leefgeld gekeken naar de inkomsten en uitgaven, zoals dat ook bij andere aanmelders gebeurt. Er zijn gevallen bekend dat bewindvoerders een bedrag reserveren om daarmee het leefgeld te kunnen verlagen, zodat u in aanmerking komt voor voedselhulp. Deze reserveringen (spaargeld) hebben geen bepaalde bestemming. Het is lastig het bestaan van deze reserveringen te controleren. Controle van zowel de rekening-courant van u, als van de “beheerrekening” bij de bewindvoerder, budgetbeheer is gewenst.  Deze reserveringen moeten meegenomen worden als besteedbaar geld om oneigenlijk gebruik van de boodschappenbank te voorkomen. Immers bij u die geen bewindvoering, budgetbeheer hebben, maar verder in dezelfde situatie verkeren, wordt ook geen rekening gehouden met periodieke reserveringen. Om hier inzicht in te krijgen bij de bewindvoerder, budgetbeheerder kan het Budgetplan worden opgevraagd. Bewindvoerders doen hier soms moeilijk over, maar dan kan gelden:

geen inzage, geen ondersteuning door de boodschappenbank.Om een goede beoordeling te kunnen maken van de verstrekking van leefgeld door een bewindvoerder of budgetbeheerder dienen bij iedere controle de volgende stukken te worden overlegd door een bewindvoerder of budgetbeheerder:

 1. Het schuldenoverzicht (verplicht)
 2. Inkomens specificatie (verplicht)
 3. De hoogte van je maandelijkse leefgeld (verplicht)
 4. Het budgetplan. (verplicht)
 5. Auto: waarde ervan, wegen belasting en verzekeringskosten (verplicht)

Kosten voor beschermingsbewindsvoering  worden  door de gemeente vergoed (verplicht WWB, maar afhankelijk van gemeentelijke normering). Vrijwillige bewindvoering en budgetbeheer worden door u zelf betaald.

 

 1. Geen pakket zonder financiële hulp.

“Geen pakket zonder financiële hulp” moet geen voorwaarde zijn voor (eerste) acceptatie door de boodschappenbank. De hulp van de boodschappenbank is tijdelijk, bedoeld om een moeilijke financiële situatie te overbruggen (dit duurt bij de ene persoon langer, dan bij de andere persoon). Tegen die achtergrond is het niet van primair belang dat bij de aanmelding ook al meteen professionele hulp moet worden gezocht. Geef waar nodig mensen even de ruimte om op adem te komen. Het advies is om bij de eerste steekproefcontrole het onderwerp van het vinden van een oplossing aan de orde te stellen. De boodschappenbank heeft de zorgplicht u in contact te brengen met de hulpverlening.
Wij geven niet alleen boodschappen, maar ook de zorgplicht om te helpen bij de volgende dingen:

 • Kleding.
 • Schoeisel.
 • Ziekenvervoer.
 • Juridisch advies.
 • Begeleiding aanvragen.
 • Toeslagen aanvragen.
 • Bijzondere bijstand.
 • Uitkering aanvragen.
 • CV maken.
 • Persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen.
 • CIZ indicatie verzorging.
 • Sport, recreatie.
 • Verjaardagspartijtje voor de kleinere kinderen.
 • Meer contacten met oudere die in eenzaamheid leven.
 • Aanmoedigen er op uit te gaan bv: een paar uurtjes in de week ergens als vrijwilliger te werken. Dit door bv: bij ouderen hun tuintje te doen of een boodschapje doen voor de ouderen, zieken en gehandicapte.
 • Hulp bij het doen van uw belasting aangifte.

Alle dingen die wij als stichting Boodschappenbank doen, doen we vrijblijvend en op vrijwillige basis. Daar wij het algemeen belang hierbij dienen en bieden.

Reacties gesloten.